LIFE SAFE-CROSSING Project: Preventing Animal-Vehicle Collisions – Demonstration of Best Practices targeting priority species in SE Europe

Participació en el projecte LIFE SAFE-CROSSING orientat a implementar accions de mitigació de l’impacte de les carreteres sobre grans carnívors del sud-est d’Europa. El projecte es desenvolupa en col·laboració amb 13 organitzacions de quatre països europeus, en diversos espais de la xarxa Natura 2000 i inclou quatre espècies prioritàries: el linx ibèric a la península ibèrica, l’os bru a Romania i Grècia, l’os bru dels Apenins i el llop a Itàlia. Entre les accions realitzades destaquen l’aplicació de tècniques innovadores per a reduir les col·lisions entre fauna i vehicles, els seguiment de l’ús i adaptació per a la fauna de passos inferiors a les carreteres o l’estudi del comportament dels conductors per mitjà de metodologies de neuromarketing.

Elaboració d’una guia per promoure la infraestructura verda i la biodiversitat als edificis del Parc de l’Alba

Assistència tècnica per elaborar fitxes d’accions, mesures i bones pràctiques per afavorir la conservació de la biodiversitat i la minimització de l’ús dels recursos en edificacions i parcel·les ocupades per les empreses situades al Barcelona Synchrotron Park – Parc de l’Alba.

Les fitxes s’agrupen en tres blocs: pràctiques de jardineria per afavorir la flora i fauna silvestres, bones pràctiques de manteniment i aplicació de solucions basades en la natura. Inclouen una descripció de l’actuació, consells pràctics, enllaços a informació rellevant i exemples de referència. Els seus continguts estan adaptats a les característiques i localització geogràfica del Parc de l’Alba.

Directrius per a la redacció de plans estratègics municipals d’infraestructura verda

Diputació de Girona 2020 Redacció de directrius destinades a municipis petits i mitjans per elaborar els seus plans estratègics d’infraestructura verda. El document aporta informació sobre els conceptes bàsics i marc de les estratègies i plans en el context europeu, estatal i català. En l’àmbit municipal es focalitzen especialment en els espais periurbans, que poden […]

Assistència tècnica per a la redacció de Pla Territorial Sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya i la seva avaluació ambiental

Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya 2009-2012 Proposta de connectors per a Catalunya, a escala estratègica i amb el rang de pla territorial sectorial, per a garantir la connectivitat entre espais naturals protegits, entre les grans regions biogeogràfiques i entre nord i sud. S’identifiquen connectors fluvials, àrees de connectivitat marino-terrestre i de connectivitat […]

Redacció del Pla de millora de la connectivitat ecològica a Andalusia en el marc dels plans de gestió d’espècies i hàbitats amenaçats.

EGMASA – Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 2011-2013 Pla transversal intersectorial que s’estableix com a pla director per a totes les conselleries de l’Administració Andalusa amb competències en àmbits que incideixen en la connectivitat ecològica. S’analitza el territori andalús en relació amb la legislació ambiental, els instruments i plans que poden afectar la […]

Desenvolupament del mòdul de fauna i connectivitat del Sistema d’Informació Territorial de la xarxa d’espais lliures de la província de Barcelona (SITxell)

Diputación de Barcelona 2003-2013 Projecte desenvolupat al llarg de deu anys que abasta des de la concepció del mòdul fins a l’obtenció de les cartografies per a diversos grups de vertebrats. Inclou l’obtenció de mapes de distribució potencial d’amfibis, rèptils i mamífers; de valor del territori per a la conservació dels amfibis, dels rèptils i […]

SAFEROAD – ‘Safe Roads for Wildlife and People. Cost efficient mitigation strategies and maintenance practices’. CEDR Transnational Road Research Program 2014-2016

ALTERRA.2014-2016 Projecte d’investigació amb l’objectiu d’identificar estratègies amb la millor relació cost-efectivitat per reduir els impactes de les carreteres sobre la fauna i augmentar la seguretat viària. El projecte integra i genera nou coneixement i facilita la seva aplicació mitjançant guies pràctiques que siguin d’utilitat als organismes gestors de carreteres i altres agents implicats. El […]