Identificació d’espais oberts de conservació i recuperació prioritària al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.2018

Estudi que té per objectiu identificar els espais oberts a conservar de forma prioritària -prats, pastures i matollars- i altres superfícies que es podrien recuperar com a tals, promovent la restauració ecològica.
L’anàlisi s’ha realitzat amb metodologia que valora cada espai obert existent amb variables diverses, entre les quals, presència d’espècies o hàbitats d’interès comunitari, contribució a la connectivitat ecològica, distància a zones amb més freqüentació humana, la qualitat pastoral o la representació d’hàbitats oberts en les diferents zones del Parc Natural. Els espais a recuperar s’han identificat a partir de la localització de les zones ocupades recentment per boscos de pi negre, el veïnatge a pastures de qualitat i el pendent.