SAFEROAD – ‘Safe Roads for Wildlife and People. Cost efficient mitigation strategies and maintenance practices’. CEDR Transnational Road Research Program 2014-2016

ALTERRA.2014-2016

Projecte d’investigació amb l’objectiu d’identificar estratègies amb la millor relació cost-efectivitat per reduir els impactes de les carreteres sobre la fauna i augmentar la seguretat viària. El projecte integra i genera nou coneixement i facilita la seva aplicació mitjançant guies pràctiques que siguin d’utilitat als organismes gestors de carreteres i altres agents implicats.

El consorci que porta a terme el projecte integra científics i tècnics de 6 països: Holanda, Suècia, Alemanya, Irlanda, Noruega i Espanya.