Estudi dels efectes del canvi climàtic en el Montseny: diagnosi, impacte i vulnerabilitats. LIFE Clinomics 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. Diputació de Barcelona – 2016

Estudi realitzat en el marc del projecte LIFE15 CCA/ES/000102 Fostering resilience. Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change. En concret, desenvolupa els treballs previstos en la seva Acció A1, i té per objecte analitzar els efectes del canvi climàtic en el Montseny, en els seus aspectes relatius a diagnosi, impactes i vulnerabilitat.

L’àmbit d’estudi és la Reserva de la Biosfera del Montseny, que inclou el Parc Natural del Montseny. Temàticament, l’àmbit es focalitza en els següents sectors econòmics: l’agrícola, el ramader, el forestal i el turístic. La diagnosi s’efectua per a cada sector econòmic i considera les dades numèriques obtingudes, els riscos i potencialitats identificades, els resultats del càlcul dels indicadors de vulnerabilitat i les percepcions dels agents econòmics.