Assistència tècnica per a la redacció de Pla Territorial Sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya i la seva avaluació ambiental

Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya
2009-2012

Proposta de connectors per a Catalunya, a escala estratègica i amb el rang de pla territorial sectorial, per a garantir la connectivitat entre espais naturals protegits, entre les grans regions biogeogràfiques i entre nord i sud. S’identifiquen connectors fluvials, àrees de connectivitat marino-terrestre i de connectivitat marino-fluvial.

Per realitzar la seva proposta el Pla analitza el marc legislatiu i de la planificació, així com el grau d’aïllament dels espais naturals protegits, a més de les dinàmiques de canvi que es produeixen en el territori i que poden incidir sobre la connectivitat ecològica. També s’ha dissenyat un índex de connectivitat ecològica terrestre que constitueix un instrument bàsic per a elaborar les propostes del Pla.