Proposta per afavorir prats i pastures al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser

Al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser s’ha realitzat un estudi que identifica els espais oberts existents (pastures, prats i matollars) que cal conservar prioritàriament, així com aquells que existien però s’han anat tancant i que cal recuperar com a ambients oberts.

Per fer l’estudi s’ha dissenyat una metodologia que valora aspectes molt diversos de cada superfície d’espai obert, com pot ser la presència d’espècies o hàbitats d’interès comunitari, la contribució de espai obert a la connectivitat ecològica, la seva localització lluny de zones freqüentades, o la representació suficient d’hàbitats oberts en les diferents zones del Parc Natural. Com a resultat, es proposa la conservació amb el màxim nivell de prioritat de prop del 30% de la superfície del Parc Natural. Afegint-hi la resta d’espais oberts que es proposa conservar amb nivells menors de prioritat, s’arriba a un total de 10.600 ha a conservar com a espai obert, el 73% de la superfície del Parc Natural.

Igualment, s’han definit criteris i metodologia per identificar les zones a recuperar com a espais oberts de forma prioritària. Seria el cas, per exemple, de determinades zones recentment ocupades per pi negre, o que estan en contacte amb pastures de qualitat. La superfície a recuperar correspon a unes 420 ha, el 3% del Parc Natural.

L’estudi, elaborat per MINUARTIA, és una eina que el Parc Natural podrà utilitzar per avançar en l’assoliment de tres dels seus objectius estratègics: potenciar la ramaderia extensiva, mantenir els espais de pastura i afavorir la biodiversitat.