Disponibles les ‘Directrius per a la redacció de plans estratègics municipals d’infraestructura verda’

La Diputació de Girona, amb l’assistència tècnica de Minuartia, ha elaborat directrius per a la redacció de plans estratègics municipals d’infraestructura verda (PEMIV), adreçades a municipis petits i mitjans de les comarques gironines.

Es tracta d’una eina que aporta criteris, pautes i una metodologia perquè els Ajuntaments puguin elaborar els seus plans. S’enfoca a identificar els grans elements de la infraestructura verda de l’àmbit rural del municipi i a cartografiar-los separant àrees nucli, connectors ecològics, espais multifuncionals i franges periurbanes. Per a cada un d’ells es definiran objectius i accions per desenvolupar-hi la infraestructura verda  i els serveis ecosistèmics que aporten. A banda del treballs tècnics, s’incorpora la participació activa dels agents econòmics i socials de la població, així com altres entitats, i la implicació dels tècnics municipals de forma totalment transversal.

Els plans estratègics municipals d’infraestructura verda estan previstos a l’Estratègia estatal sobre infraestructura verda, connectivitat i restauració ecològica, i s’aniran elaborant per als municipis de Catalunya d’acord amb el que estableixi l’Estratègia Catalana en curs d’elaboració.