Aprovat inicialment el Pla estratègic municipal d’infraestructura verda (PEMIV) d’Hostalric

El Pla estratègic municipal d’infraestructura verda d’Hostalric és una prova pilot de redacció d’aquest tipus de plans a les comarques gironines. Es tracta de plans  impulsats per la Diputació de Girona, que planifiquen la infraestructura verda en municipis mitjans i petits. Complementant els treballs tècnics s’ha comptat amb diverses sessions que han facilitat la participació de la ciutadania en el procés.

A Hostalric s’han identificat els espais naturals protegits de la riera d’Arbúcies i la Tordera com a àrea nucli de la infraestructura verda. S’han identificat també els connectors ecològics formats per aquests dos cursos i l’entorn del barranc de Nualard i torrent de Mas Siurana.  Com a espais multifuncionals, s’han distingit els de valor agrícola, constituïts per dues zones d’horta; els de valor agro-forestal, formats per tres espais; i els de valor ecològic i paisatgístic, representats pel turó del Castell. S’hi afegeix un espai verd urbà i en sòl urbanitzable, que manté relació molt estreta amb l’entorn rural i inclou un hàbitat d’interès comunitari. Finalment s’identifiquen franges periurbanes, entorns rurals que reben una forta influència de l’espai urbà.

El PEMIV defineix sis objectius estratègics, que tenen en compte els serveis ecosistèmics  rellevants per al municipi aportats pels elements de la infraestructura verda. Els objectius es concreten en 14 objectius operatius i 58 línies d’actuació a impulsar durant els 10 anys de vigència del PEMIV.  

Els treballs s’han desenvolupat amb l’assistència tècnica de MINUARTIA.