Publicat el ‘Manual de buenas prácticas para la gestión de corredores oseros en la Cordillera Cantábrica’

La població cantàbrica d’ós bru està actualment dividida en dues subpoblacions separades geogràficament per un sector d’uns 50 km d’amplada, per on passen importants infraestructures de transport (una autopista, carreteres i una línia de ferrocarril) i on existeixen extenses àrees desforestades. Un aspecte clau en la conservació de l’espècie recau, doncs, en garantir la comunicació entre subpoblacions i nuclis reproductors, afavorint el flux d’individus i l’intercanvi genètic.

El ‘Manual de buenas prácticas para la gestión de corredores oseros en la Cordillera Cantábrica’, promogut per la Fundación Oso Pardo i editat per l’Organismo Autónomo de Parques Nacionales, s’ha elaborat amb la participació de nombrosos experts en el marc del Projecte LIFE+ Corredores Oso. Identifica les infraestructures i activitats humanes que actuen com a efecte barrera i descriu les mesures correctores que s’estan executant per fer-hi front. En el document, s’aporten recomanacions de gestió per conservar i millorar hàbitats adequats per a l’ós en l’anomenat corredor interpoblacional, per reduir els impactes de les infraestructures viàries existents i per compatibilitzar les activitats de lleure amb la conservació de les especies, entre altres. Carme Rosell, de Minuartia, és co-autora del document i ha participat en els aspectes relatius als passos de fauna i altres mesures per reduir l’efecte barrera de les infraestructures viàries en els corredors ecològics d’interès estratègic per a la conservació de l’ós bru.