Inventari dels espais naturals d’interès i els espais connectors d’interès local

Ajuntament de Gavà.

Inventari i completa caracterització dels espais naturals i dels espais d’interès per a la connectivitat ecològica en el municipi. S’estableixen directrius per gestionar adequadament cada un dels llocs inventariats, amb la finalitat de reforçar la infraestructura verda, desenvolupar els serveis ecosistèmics i conservar la biodiversitat local, d’acord amb les competències municipals i les eines a l’abast del municipi. S’aporten criteris per a la priorització de les intervencions i taules resum de valors a preservar en cada espai, com són presència d’espais protegits, hàbitats prioritaris i espècies amenaçades, entre d’altres.

El contingut i presentació del document es dirigeix al seu fàcil consulta i utilització per part dels tècnics municipals.