Presentació de resultats de seguiment de mesures per a la fauna al ferrocarril d’alta velocitat Barcelona – frontera francesa

Durant tres anys (2016-2018) s’han portat a terme campanyes de seguiment de les mesures preventives i correctores d’impactes sobre la fauna a la línia de ferrocarril d’alta velocitat (LAV) entre Barcelona i la frontera francesa, per encàrrec d’ADIF Alta Velocidad. Les conclusions van ser presentades a les ‘Jornadas internas de ADIF-AV’ organitzades per la Subdirecció de Medi Ambient i celebrades a Madrid, que van reunir directors d’obra i tècnics involucrats en el projecte i construcció de nous trams de LAV. La jornada va permetre transmetre coneixements obtinguts en el seguiment i són la base per a la millora de futurs projectes i tècniques constructives per reduir els impactes dels ferrocarrils sobre la fauna.

Els seguiments van incloure l’avaluació de l’ús d’uns 60 passos de fauna i altres estructures transversals, incloent viaductes i estructures multifuncionals adaptades per a facilitar el pas de fauna, identificant els factors claus per garantir el seu ús per part de diferents espècies de fauna com senglar, cabirol, guineu o teixó, entre altres. També es va avaluar l’eficàcia dels tancaments perimetrals, la mortalitat causada per col·lisió i altres factors. Un aspecte destacable fou la identificació d’una àmplia diversitat d’espècies de fauna que exploten els hàbitats dels marges de la via entre els tancaments perimetrals. L’estudi destacà finalment la necessitat de potenciar el manteniment de passos de fauna i tancaments perimetrals en fase d’operació per mantenir la funcionalitat de les mesures preventives i correctores.

Els treballs s’han dut a terme amb l’assistència tècnica de MINUARTIA.

Al següent vídeo podreu trobar les imatges de l’ús, per part de la fauna, de les estructures transversals de connectivitat de la LAV Bcn- Frontera Francesa, obtingudes mitjançant el seguiment realitzat amb càmeres de fototrampeig entre els anys 2016-2018.