Restauració de la connectivitat ecològica en cursos tributaris del tram final del Besòs

Barcelona Regional
2017-2018

Projecte que inclou el disseny de propostes de permeabilització per a la fauna a la xarxa viària que discorre paral·lela al marge esquerre del Besòs, en els punts en què la creuen vuit cursos que drenen la serralada Litoral. S’avalua la funcionalitat actual per al pas de fauna de les estructures transversals a carrers i carreteres i es defineixen les propostes de millora de l’estructura i el seu entorn i s’aporten directrius per al seu manteniment.

També inclou el projecte de restauració dels tres afluents més importants del marge dret del riu Besós perquè millorin la seva funcionalitat com a eixos de connectivitat ecològica. Es caracteritzen a partir de la vegetació de les seves vores, l’existència de canalització, grau d’artificialització del curs i l’entorn pel que discorren, i els impactes sobre la connectivitat. A partir d’això es tipifiquen i prioritzen les actuacions de restauració.