Proposta de mesures per facilitar els desplaçaments d´eriçó fosc i esquirol a Barcelona i reduir la mortalitat per atropellament

Ajuntament de Barcelona – 2022

El treball analitza la distribució de l’eriçó fosc i esquirol a la ciutat de Barcelona i realitza propostes per afavorir la seva conservació, reduint riscos d’atropellament. El treball recopila les cites d’ambdues espècies, així com els registres de mortalitat, i efectua una diagnosi sobre els elements amb efecte barrera i riscos d’atropellament. També proposa diverses mesures per facilitar els desplaçaments segurs d’ambdues espècies.

El seguiment i anàlisi periòdic de les dades sobre eriçó i esquirol a la ciutat permet avaluar l’evolució de la seva distribució, així com l’efectivitat de les mesures aplicades per reduir conflictes i afavorir el bon estat de conservació de les seves poblacions.

La integració de les propostes de mesures de gestió en el desplegament dels nodes de biodiversitat i en particular en el desenvolupament i gestió dels corredors verds, permet adoptar una visió global que integri els requeriments del màxim d’espècies de la fauna urbana i aconsegueixi el màxim de beneficis per a la rica biodiversitat que es troba a la ciutat, i particularment en els espais naturalitzats.