Pla local per prevenir i mitigar danys causats per senglar a Girona

Ajuntament de Girona
2021

Elaboració d’un Pla local de prevenció i mitigació de danys originats pel senglar a la ciutat de Girona. El document consta d’una diagnosi de la situació actual, identificant quines són les zones més afectades, així com els focus d’atracció que puguin estar causant l’entrada de senglars dins el nucli urbà. Amb aquest objectiu es fa un recull exhaustiu dels antecedents, condicionants i descripció de la zona i d’informació disponible sobre conflictes amb senglar com són avisos d’observacions de senglars, captures o accidents de trànsit entre d’altres.

A partir de la diagnosi i valoració de les causes de les diverses problemàtiques, es defineixen les mesures aplicables per minimitzar la presència i conflictes causats per senglar a la ciutat. Les mesures es presenten en format de fitxa, plantejades específicament per donar resposta a les diferents situacions identificades, incloent també una estima de la valoració econòmica i materials cartogràfics en els casos que es requereix. Es planteja també un seguiment i avaluació de l’efectivitat de les mesures aplicades.