Avança la redacció del Pla de Gestió de la Reserva Natural Integral dels Estanys al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

La RNI1 és una de les tres reserves naturals integrals declarades dins el Parc Natural. Comprèn els estanys i les closes del Tec, els estanys de Castelló d’Empúries i els estanys de Palau-saverdera i de Vilaüt, i ocupa un 6,8% de la superfície total del Parc. Es tracta d’una àrea d’alt interès ecològic i biològic especialment pel que fa a hàbitats i espècies aquàtiques.

Durant els últims anys s’hi ha detectat una progressiva degradació, causada per factors com episodis de sequera, mala qualitat de l’aigua, modificació de la dinàmica hídrica natural, etc. Per revertir aquesta situació i tenir més instruments per gestionar adequadament la Reserva, des del Parc Natural es va iniciar la redacció del Pla de gestió de la Reserva Natural Integral.

L’any 2017 es va elaborar la diagnosi de l’estat de conservació de la Reserva, en la que s’analitzen aspectes molt diversos com el règim de la propietat, les activitats que s’hi duen a terme, les infraestructures viàries i energètiques, l’ús públic, la dinàmica i estat del sistema hídric, l’estat de la flora, la vegetació i els hàbitats i el de la fauna de la zona. L’anàlisi dels tècnics de diferents disciplines que integren l’equip redactor, s’ha completat amb una taula d’experts i persones del territori que han fet aportacions en els diferents aspectes de la diagnosi.

Un cop feta la diagnosi, s’ha passat a concretar els objectius operatius del Pla de Gestió, que es pretenen assolir durant la vigència del Pla, amb l’aplicació de nombroses actuacions en diferents àmbits que abasten més enllà dels límits de la Reserva, ja que es vol incidir en factors exteriors que estan afectant el seu estat de conservació

L’equip tècnic de MINUARTIA, juntament amb altres experts que han desenvolupat nombrosos estudis a la zona, s’encarrega de l’assessorament tècnic per redactar el Pla de Gestió incloent també els aspectes de participació d’altres agents del territori.