Noves iniciatives per millorar la connectivitat ecològica entre Collserola i el turó de Montcada

BARCELONA REGIONAL ha impulsat recentment una iniciativa per millorar la connectivitat del Parc de Collserola amb el turó de Montcada, en concret a la vall del torrent de Tapioles i el turó dels Quatre Pins, lloc d’interès estratègic per a la connectivitat del Parc. Collserola ha experimentat una progressiva pèrdua de connexions ecològiques amb els espais naturals del seu entorn a causa de l’efecte barrera de les infraestructures viàries i els creixements urbans que l’aïllen.

La primera fase de la iniciativa, realitzada amb l’assistència tècnica de MINUARTIA, ha consistit en la concreció de propostes per permeabilitzar les carreteres C-58 i N-150, que es situen entre Collserola i el turó de Montcada i fragmenten la continuïtat dels hàbitats.

Com a resultat de l’anàlisi, s’efectuen diverses propostes com l’adequació de les estructures que travessen per sota les carreteres perquè incrementin la seva utilitat per al pas de la fauna, la construcció d’un pas superior multifuncional o la instal•lació de senyals lluminosos que s’activen automàticament quan detecten l’aproximació de fauna a la carretera amb la finalitat d’evitar col•lisions entre vehicles i animals. Les mesures s’acompanyen de la restauració dels hàbitats a la conca i la retirada d’espècies de plantes invasores.