Intervenció plenària al Global Congress for Linear Infrastructure and Environment (GCLIE)

Com a representant d’IENE, (Infrastructure & Ecology Network Europe), Carme Rosell, de Minuartia, va fer una ponència al plenari del Congrés Global sobre Infraestructures Lineals i Medi Ambient (GCLIE) sobre el tema ‘Reptes i oportunitats per a la fauna i les infraestructures de transport en el nostre progrés cap als objectius del Pacte Verd Europeu’.

Els quatre punts de la seva intervenció es van basar en les infraestructures lineals de transport (TLI, per les seves sigles en anglès) a Europa, en les fortes asimetries del desenvolupament d’infraestructures entre països i en els efectes de la fragmentació de l’hàbitat que provoquen les TLI. També es va centrar en les actuacions realitzades fins ara, com els milers de passos de fauna i altres mesures que s’han implementat, com el Programa transnacional SAVEGREEN que millora la funcionalitat dels corredors ecològics mitjançant una planificació integrada.També va remarcar els nous reptes, com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat global, que és un dels cinc principals riscos descrits a l’Informe de Riscos Globals 2021, i l’augment de la reforestació a tot Europa. Finalment va parlar de noves oportunitats, com el Pacte Verd Europeu i l’Estratègia de Biodiversitat de la UE 2030.

En la seva intervenció, la Carme Rosell també va parlar d’un dels projectes europeus que s’està desenvolupant actualment, el projecte Horizon 2020 BISON (Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European Transport Networks). El projecte BISON està centrat en identificar les necessitats de recerca i innovació per integrar la biodiversitat a les infraestructures de transport, i detectar les millors pràctiques que s’han d’aplicar als diferents mètodes de transport per tal de mitigar la pressió sobre la biodiversitat i fer que les infraestructures siguin més resilients. Finalment, es van presentar altres projectes europeus inspiradors, presents i futurs, relacionats amb l’ecologia del transport.