Seguiments de fauna i flora

Censos i mostrejos de biodiversitat en infraestructures, zones urbanes i espais naturals.