Redacció del programa de gestió de riscos per fauna per a l’aeroport de Lleida-Alguaire

Aeroports de Catalunya. 2009 y 2017

Redacció del Programa de gestió del risc de fauna para obtenir la certificació d’acord amb la regulació 216/2008 de la UE antes de l’inicio de las operacions amb aeronaus. Identificació d’atraients de fauna a l’aeroport i el seu voltant (cercle de radi de 13 km). Matriu d’avaluació de riscos per a les especies d’aus que habiten a l’àrea d’estudi. Proposta de mesures per mitigar el perill degut a la presencia d’aus i altres animals salvatges.

Actualització del Programa de gestió del risc de fauna en 2017.