Redacció del Pla de gestió de la Reserva Natural Integral 1. Els Estanys, al Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya
2017-2019

El projecte integra l’elaboració d’una diagnosi de l’estat dels sistemes naturals a la RNI1 i la redacció del programa d’actuacions per millorar-ne la gestió. Seguint una metodologia de marc lògic, el document conté diagrames de causa-efecte elaborats a partir de la diagnosi, així com diagrames d’objectius operatius que permeten plantejar les actuacions a proposar. Es concreten en el programa 64 actuacions prioritàries a desenvolupar en cinc anys. El Pla de gestió aporta la programació de les actuacions, una estima de costos i directrius per al seguiment i revisió del Pla de gestió.
El treball també compta amb l’organització de tallers de debat de la diagnosi i els objectius operatius amb representants de pagesos i altres sectors amb aprofitament de recursos naturals a la Reserva Natural, així com tècnics, científics, associacions ambientalistes.
Una de les primeres actuacions executades, és l’avaluació de l’interès de conservació de les finques privades a la RNI1, el que pot orientar el seu procés d’adquisició per part de l’administració pública.