Estudi de l’accidentalitat provocada per animals en llibertat a la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya

Gestió d’Infraestructures SA (GISA).

Anàlisi de dades d’accidents amb animals a la xarxa de carreteres de Catalunya en el període 2007-2011. Identificació de trams de concentració d’accidents amb ungulats i disseny d’un pla de mesures per millorar la seguretat viària en els trams més conflictius. Avaluació de l’efectivitat de mesures aplicades en trams de concentració identificats en un estudi previ de l’any 2007.

Conclusions presentades en la comunicació ‘Animal-Vehicle Collisions: A New Cooperative Strategy Is Needed to Reduce the Conflict’ al congrés americà ICOET (International Conference on Ecology & Transportation) que va tenir lloc al juny de 2013 a Arizona, Estats Units.