Estudi aviari de l’aeroport de la Regió Brunca (Costa Rica), incloent l’anàlisi del risc de col·lisió amb aus

OACI (Organización de aviación civil internacional) en col·laboració amb ACCIONA Ingeniería. 2012-2013

Seguiment durant un any de les poblacions d’aus a la zona de projecte i d’influència (radi de 13 km), i anàlisi de riscos de les espècies detectades. Identificació de focus d’atracció a la zona d’estudi. Recomanacions per reduir l’atracció de fauna i reduir els riscos per a la seguretat aèria. Proposta de mesures per reduir la mortalitat de fauna durant les fases de construcció i operació de l’aeroport. Redacció del Pla de prevenció del perill aviari i fauna.

Estudi realitzat en el marc de la redacció de l’estudi d’impacte ambiental del futur aeroport. Ornitòlegs locals experts en fauna tropical van ser integrats en l’equip de treball.