Assessorament per a l’elaboració del Pla d’Acció Territorial d’Alacant i Elx

UTE CERCLE-LLOP-JORNET-PASTOR 2018 – en curs Assessorament a l’equip d’arquitectes redactors per fer efectiva la integració dels aspectes relatius a connectivitat ecològica en el Pla d’Acció Territorial de l’Àrea Funcional Alacant-Elx (PATAE), dins de l’eix “Infraestructura verda” del Pla. L’assessorament s’enfoca a aspectes de connectivitat ecològica, anàlisi de la connectivitat a diferents escales, modelització de […]

Seguiment de passos per a herpetofauna a la carretera GI-602, a St. Climent Sescebes destinats a la millora de la connectivitat als estanys de Cardonera i d’en Pous

DRIM MEDI AMBIENT, S.L. 2018 Seguiment dels passos per a herpetofauna construïts amb l’objectiu de reduir els atropellaments d’amfibis i rèptils, així com l’efecte barrera que suposa la carretera per a la dispersió de petits vertebrats en aquest tram, situat entre dues zones incloses dins l’espai ‘Basses de l’Albera’, inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural […]

Diagnòstic preliminar per al Pla d’ús públic de la comarca de la Garrotxa

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Consorci de l’Alta Garrotxa 2017 Diagnòstic sobre l’ús públic en el conjunt format per la comarca de la Garrotxa, que inclou el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i l’espai d’interès natural Alta Garrotxa. El treball integra una anàlisi de l’oferta i la […]

Estudi de connectivitat i permeabilització territorial del PEIN Punta la Móra – Tarragona.

Infraestructuras.cat (UTE Minuartia – IGRemap) 2016 L’estudi defineix les actuacions per millorar la connectivitat ecològica de l’espai d’interès natural Punta de la Móra, de reduïda superfície i envoltat d’infraestructures viàries. Se situa en un territori amb un ús públic important i amb remarcables valors culturals i històrics, d’època romana. L’anàlisi avalua l’efecte barrera del ferrocarril […]

IENE European Handbook ‘Wildlife and Traffic’ Website

Swedish Transport Administration – Calluna 2017- en curs Disseny i desenvolupament d’un lloc web per fer accessible en línia el ‘Wildlife and traffic Handbook’ que va ser publicat l’any 2003. Es tracta d’un manual pràctic enfocat a mesures per mitigar la fragmentació d’hàbitats causada per les infraestructures de transport. Des de la seva publicació s’ha […]

Assistència tècnica per a la redacció de Pla Territorial Sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya i la seva avaluació ambiental

Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya 2009-2012 Proposta de connectors per a Catalunya, a escala estratègica i amb el rang de pla territorial sectorial, per a garantir la connectivitat entre espais naturals protegits, entre les grans regions biogeogràfiques i entre nord i sud. S’identifiquen connectors fluvials, àrees de connectivitat marino-terrestre i de connectivitat […]

Redacció del Pla de millora de la connectivitat ecològica a Andalusia en el marc dels plans de gestió d’espècies i hàbitats amenaçats.

EGMASA – Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 2011-2013 Pla transversal intersectorial que s’estableix com a pla director per a totes les conselleries de l’Administració Andalusa amb competències en àmbits que incideixen en la connectivitat ecològica. S’analitza el territori andalús en relació amb la legislació ambiental, els instruments i plans que poden afectar la […]

Desenvolupament del mòdul de fauna i connectivitat del Sistema d’Informació Territorial de la xarxa d’espais lliures de la província de Barcelona (SITxell)

Diputación de Barcelona 2003-2013 Projecte desenvolupat al llarg de deu anys que abasta des de la concepció del mòdul fins a l’obtenció de les cartografies per a diversos grups de vertebrats. Inclou l’obtenció de mapes de distribució potencial d’amfibis, rèptils i mamífers; de valor del territori per a la conservació dels amfibis, dels rèptils i […]

Elaboració d’una guia operativa de conservació de la biodiversitat en el cicle integral de l’aigua

SUEZ. 2015-2016 Elaboració d’una guia operativa amb l’objectiu de fomentar iniciatives que afavoreixen la conservació i la restauració de la biodiversitat en les instal·lacions del cicle de l’aigua i el seu entorn. Principalment es defineixen actuacions per a aplicar en instal·lacions potabilitzadores, depuradores d’aigües residuals i dipòsits d’aigua. Els principals objectius de la guia són […]