Recommend Print

Recuperació de pastures i gestió de forests

6-recuperacio-pastura-forest-minuartia

  • Gestió silvopastoral.
  • Conservació i gestió de la biodiversitat en finques agrícoles i forestals.
  • Gestió forestal i prevenció d’incendis.
  • Millora de la connectivitat en espais fluvials.
  • Restauració d’hàbitats.
  • Recuperació i reintroducció espècies.

Projectes de referència

 

Realització de projectes executius, direccions d'obra, obtenció d'ajuts, sol•licitud d'autoritzacions, execució d'actuacions i assessorament tècnic.

 

Coordinacions de seguretat i salut en obres de restauració i millora ambiental (construcció de basses artificials, infraestructures hidràuliques, modificació/restauració de talussos, etc.).

 

Redacció d'estudis, plans i projectes de conservació, restauració i gestió de la biodiversitat en espais naturals.

 

Elaboració de plans d'actuació per a la millora de la connectivitat en espais fluvials en diferents àmbits territorials: local, comarcal i regional.

 

Realització de plans de gestió de pastures i seguiment de la gestió silvopastoral com a millora de la biodiversitat.

 

Actuacions de recuperació i manteniment d'espais oberts.

 

Actuacions de manteniment d'infraestructures forestals mitjançant ramaderia per a la neteja del sotabosc i prevenció d'incendis forestals.

 

Elaboració de plans i projectes de recuperació i reintroducció d'espècies.

 

Realització d'inventaris, catàlegs i bases de dades.

 

Seguiment i gestió d'espècies protegides i cinegètiques.

 

Seguiment i avaluació de l'efectivitat de les actuacions realitzades.

 

 

Descarrega el pdf de la fitxa de serveis:

xarxes