Recommend Print

Conservació de biodiversitat i gestió de fauna

5-conservacio-biodiversitat-fototramp-minuartia

  • Plans d’acció per a la biodiversitat en forests i finques agrícoles.
  • Seguiment amb tècniques de fototrampeig i vídeos de fauna salvatge
  • Urbanisme i conservació del paisatge i la biodiversitat.
  • Adaptació i mitigació d’efectes del canvi climàtic
  • Avaluació ambiental.
  • Plans i projectes de recuperació i reintroducció d'espècies.
  • Inventaris, catàlegs, bases de dades, Sistemes d’Informació Geogràfica.
  • Gestió cinegètica.

Projectes de Referència

Elaboració del Manual de conservació de la biodiversitat en els hàbitats agraris
Assistència tècnica al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per elaborar el 'Manual de conservació de la biodiversitat en els hàbitats agraris'. Assistència per a la redacció dels continguts i material gràfic del manual. Publicat pel DMAH, l'any 2009,  com a número 27 dins la col·lecció 'Manuals d'ecogestió' .

Programa de seguiment de la biodiversitat als boscos de Catalunya
Impulsat pel Centre de la Propietat Forestal. Disseny del Programa, execució dels treballs inicials d'implantació i seguiment. Seguiment a llarg termini d'indicadors de l'estat de conservació dels boscos: líquens, flora i ocells (realització del treball de camp en 260 estacions de seguiment en la primera fase i tractament de les dades). Anàlisi de paràmetres forestals. Anàlisi d'estructura i canvis en el paisatge amb SIG. Disseny i realització del sistema d'informació del programa de seguiment, integrat per SIG i bases de dades relacionals.

Participació en el desenvolupament de l'Estratègia catalana per a la conservació i ús sostenible de la diversitat biològica
Treballs inicials en col·laboració amb la Institució Catalana d'Història Natural; posteriorment, participació en la concreció de l'Estratègia impulsada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Gestió del mòdul de gestió de fauna del SIG Vulcà del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Gestió, manteniment i millora de la base de dades de citacions de vertebrats del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i la seva rodalia, integrada al SIG Vulcà. Actualització anual del catàleg de vertebrats del Parc. Per encàrrec del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (DMAH).

Mòdul de fauna i connectivitat del SITxell
En el marc del Sistema d'Informació Territorial de la xarxa d'espais lliures (SITxell) de les comarques de Barcelona, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, definició i assaig de metodologies d'anàlisi, treballs de camp i modelització per a l'obtenció de mapes de distribució potencial, mapes de connectivitat, mapes de resistència a la dispersió i mapes d'interès de conservació del territori de diferents grups faunístics: amfibis, rèptils, ocells forestals, ocells dels espais oberts i mamífers.

Avaluació de la funcionalitat de connectors ecològics a la comarca de la Garrotxa
Projecte finançat per la Fundació Castellet del Foix i desenvolupat conjuntament amb el Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona. Identificació de variables que condicionen la dispersió de vertebrats en ambients forestals de muntanya mitjana.

Disseny i desenvolupament del Mòdul de fauna i connectivitat del Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures de la província de Barcelona
Impulsat per la Diputació de Barcelona. Disseny de la metodologia per desenvolupar el mòdul. Prospeccions per a l'obtenció de les dades de distribució de carnívors, ungulats i ocells (1a fase) i tractament de les dades obtingudes. Elaboració de mapes de connectivitat i de resistència a la dispersió per a l'anàlisi de corredors biològics funcionals, basats en el coneixement d'espècies de fauna.

Projecte d'estudi i recuperació de la nàiade Unio aleroni al Parc Natural de la Zona Volcància de la Garrotxa
Impulsat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Disseny del projecte, realització i seguiment de l'efectivitat de les actuacions. 

Redacció del projecte LIFE Conservación de la náyade amenazada, Margaritifera auricularia, en el río Ebro (Catalunya)
Impulsat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Coordinació de la preparació del projecte, disseny d'actuacions i redacció del Dossier de proposta de candidatura. El projecte fóu concedit i actualment està en fase de desenvolupament.

Projecte de reintroducció del cabirol al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Impulsat per l'equip de gestió del Parc Natural i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Redacció del projecte, coordinació de les actuacions de reintroducció i del seguiment telemètric de 41 individus. Anàlisi de l'ús de l'hàbitat mitjançant SIG.

Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya
Promogut pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Coordinació de la recollida de dades en 18 observatoris que participen en el seguiment, impuls de la participació de tots els agents implicats (caçadors, tècnics, gestors), anàlisi de la informació i divulgació de resultats. Iniciat el 1990 a la Garrotxa, i expandit a tot Catalunya el 1999.

Seguiment de les poblacions de daina i senglar al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
Impulsat per l'equip de gestió del Parc Natural i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Coordinació de les actuacions de seguiment de les poblacions. Formació de guardes per a la realització de censos i obtenció de mostres de materials biològics. Anàlisi de dieta a partir de continguts estomacals i de paràmetres reproductors. Creació de bases de dades vinculades a SIG. Anàlisi de tendències demogràfiques. Prevenció de col·lisions amb vehicles mitjançant aplicació de repel·lents olfactius.

Seguiment de la perdiu xerra a les reserves de caça de Catalunya
Coordinat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Coordinació dels censos en 5 reserves de caça, formació de guardes, recollida i anàlisi de la informació i divulgació de resultats.

Descarrega el pdf de la fitxa de serveis:

xarxes