Recommend Print

Ordenació i gestió d’espais naturals

7-espais-naturals-fauna-minuartia

  • Ordenació i gestió d’espais naturals.
  • Anàlisi de l’ús públic de la capacitat d’acollida.
  • Plans i gestió de l’ús públic.
  • Estudis de base per a la redacció de plans de protecció en espais naturals.
  • Plans especials de protecció

Projectes de referència:

Redacció del Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya i la seva avaluació ambiental

Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya, encarregat a Minuartia pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, ara assignat al Departament de Territori i Sostenibilitat. Redacció del pla, partint d'una anàlisi i diagnosi de la connectivitat ecològica a Catalunya i de les variables, usos i activitats que hi incideixen. Disseny de metodologia pròpia per al càlcul de la connectivitat actual del territori i per a elaborar la proposta de connectors. Redacció de les determinacions del pla (normativa, programa d'actuacions) per garantir la connectivitat i recuperar la permeabilitat en el conjunt del territori. Elaboració de l'informe ambiental del pla. Desenvolupament del procés de participació del pla. Suport a la tramitació d'aquest. Iniciat el 2009, actualment en curs. Elaborat conjuntament amb el CREAF (Universitat Autònoma de Barcelona).

Disseny i desenvolupament del Mòdul de fauna i connectivitat del Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures de la província de Barcelona
Impulsat per la Diputació de Barcelona. Disseny de la metodologia per desenvolupar el mòdul. Prospeccions de camp per obtenir les dades de distribució de carnívors, ungulats, i rèptils i tractament de les dades obtingudes. Elaboració de mapes de connectivitat i de resistència a la dispersió per a modelitzar corredors biològics funcionals, basats en el coneixement d'espècies de fauna. Projecte iniciat el 2003, amb desenvolupament progressiu del mòdul per incloure altres grups zoològics.

Anàlisi de la connectivitat ecològica a la comarca de la Selva
Encarregat pel Consell Comarcal de la Selva. Anàlisi de la connectivitat i identificació de connectors ecològics a la comarca. Detecció de conflictes amb el planejament urbanístic i les infraestructures actuals i previstes. Propostes per millorar la connectivitat i per prevenir conflictes i fragmentació d'hàbitats.

Avaluació de la funcionalitat de connectors ecològics a la comarca de la Garrotxa
Projecte finançat per la Fundació Castellet del Foix i desenvolupat conjuntament amb el Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona. Identificació de variables que condicionen la dispersió de vertebrats en ambients forestals de muntanya mitjana a partir de treball de camp i tractament de les dades obtingudes.

Descarrega els PDF de les fitxes de serveis:

xarxes